اطلاعیه و فراخوان
شماره: 929
1396/08/22 - 03:25
آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی
آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی

 

به اطلاع می رساند؛ صندوق توسعه ملی درنظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‌های معتبر دارای گواهینامه صلاحیت، جهت شرکت در این فراخوان دعوت بعمل می‌آید. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، بخش مناقصه مراجعه نمایند.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved