شنبه¡ 2 شهریور 1398
هیأت عامل
دکتر مرتضی شهیدزاده
سمت : رئیس هیأت عامل
تلفن : 88660562-021
دورنگار : 88660565-021
پست الکترونیک :
 
رئیس هیأت عامل
علیرضا صالح
سمت : عضو هیأت عامل و قائم مقام رئیس هیأت عامل
تلفن : 42855000-021
دورنگار : 88640440-021
پست الکترونیک :
حمیدرضا تیموری
سمت : عضو هیأت عامل
تلفن : 42855000- 021
دورنگار : 88640440- 021
پست الکترونیک :
علیرضا ساعدی سارخانلو
سمت : عضو هیأت عامل
تلفن : 42855000- 021
دورنگار : 88640440- 021
پست الکترونیک :
امید گیلانپور
سمت : عضو هیأت عامل
تلفن : 42855000-021
دورنگار : 88640440-021
پست الکترونیک :
اعضاء هیأت عامل