یکشنبه¡ 22 فروردین 1400
 
 
اساسنامه و نظامنامه
1.اساسنامه صندوق
اساسنامه صندوق توسعه ملی
حجم فایل: (824 K)
دانلود: (39852)
ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی مصوب 17/4/1393 جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی مصوب 17/4/1393 جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر

حجم فایل: (329 K)
دانلود: (788)
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (مصوب 17/04/1393 جلسه  هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر) 
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (مصوب 17/04/1393 جلسه  هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات براساس مصوبات اخیر) 
حجم فایل: (362 K)
دانلود: (382)
1
از
1