ﺳﻪشنبه¡ 17 تیر 1399
اساسنامه و نظامنامه
1.اساسنامه صندوق
حجم فایل: (824 K)
دانلود: (37696)
2.نظام نامه، ضوایط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
  
منابع صندوق در قالب قرارداد عامليت كه با رعايت مفاد نظام‌نامه، توسط هيات عامل با بانك‌هاي عامل منعقد مي‌شود، در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري در بخش‌هاي خصوصي ، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي به‌شرح بخش پنجم اين نظام‌نامه قرار خواهد گرفت.
حجم فایل: (378 K)
دانلود: (27081)
3.ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی
          
منابع صندوق در قالب قرارداد عامليت كه با رعايت مفاد نظام‌نامه، توسط هيات عامل با بانك‌هاي عامل منعقد مي‌شود، در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري در بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي به‌شرح بخش پنجم اين نظام‌نامه قرار خواهد گرفت.
حجم فایل: (310 K)
دانلود: (34559)
1
از
1