ﺳﻪشنبه¡ 8 مهر 1399
گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا تاریخ 31/06/98
در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان شهریورماه سال 1398 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان خردادماه سال 1398 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
حجم فایل: (2126 K)
دانلود: (1531)
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا 31 خرداد ماه سال 1398

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان خردادماه سال 1398 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.


این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به طور اختصاصی در سه ماهه اول سال 1398 و به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا  پایان سه ماهه نخست سال 1398 است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.


حجم فایل: (1788 K)
دانلود: (1008)
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1397

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1397 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.


این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به طور اختصاصی در  سال 1397 و به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان سال 1397 است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.
حجم فایل: (2131 K)
دانلود: (850)
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان آذرماه سال 1397

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان آذر ماه سال 1397 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.


این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به طور اختصاصی در 9 ماهه اول سال 1397 و به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه سال 1397 است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.


حجم فایل: (6360 K)
دانلود: (787)
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان شهریور ماه سال 1397

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان شهریور ماه سال 1397 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.


این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به طور اختصاصی در شش ماهه اول سال 1397 و به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان شش ماهه نخست سال 1397 است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.


حجم فایل: (2274 K)
دانلود: (845)
1
از
6